|| ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवी- तुवरण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचो- दयात् || ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवी- तुवरण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचो- दयात् || ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवी- तुवरण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचो- दयात् ||
Top

ADMINISTRATIVE STAFF

ADMINISTRATIVE BLOCK STAFF

 • Name : Satpal
 • Designation : Accountant
 • Mobile : 9996026306
 • Name : Ashok
 • Designation : Clerk
 • Mobile : 9996026338
 • Name : Anil
 • Designation : Asst. Accountant
 • Mobile : 9996026339
 • Name : Dilbag
 • Designation : Asst. Accountant
 • Mobile : 9996026045
 • Name : Mehak
 • Designation : Asst. Accountant
 • Mobile : 9996026046
 • Name : Parveen
 • Designation : Asst. Accountant
 • Mobile : 9996026041

SCHOOL ADMINISTRATIVE STAFF

 • Name : Tejinder Singh
 • Designation : Clerk
 • Mobile : 9996026051
 • Name : Hari
 • Designation : Clerk
 • Mobile : 9996026053